Нашето училище
Добре дошли!

Нашето училище наследява възрожденските образователни традиции на квартал "Ново село". От 1929 година то носи името на славния сливенски войвода Панайот Хитов. Не всекиму се дава такъв житейски шанс - да получи основното си образование в училище, чиято история обхваща части от три столетия.

Училището дава солидна подготовка на възпитаниците си, които се представят отлично на олимпиади, конкурсни изпити и викторини.

Уважаеми родители,

Сега Вие се намирате пред прага на нов етап от живота на Вашето дете и Ви предстои да вземете първото сериозно житейско решение за него - да му изберете училище. Обяснимо е, че този избор е с особена важност - от него зависи успешната реализация на децата Ви в живота. А ние Ви предлагаме точно това, което им е необходимо.

Информация можете да получите по телефона, но ако ни посетите ще се уверите, че условията и възможностите, които Ви предоставяме са наистина отлични. Училището разполага с най-модерна и обновена материална база, в която се провежда съвременно обучение от висококвалифицирани специалисти.

Обмислете нашата оферта, но не се колебайте дълго!

В училището ще се проведат родителски срещи за бъдещите първокласници. Присъствието Ви не Ви ангажира с нищо, но ще Ви позволи да вземете единственото правилно решение. Инвестирайте в образованието на децата си!

Очакваме Ви!

Заповядайте при нас!


Философия на основно училище "Панайот Хитов" - гр.Сливен

Всички учители, които работим в ОУ "Панайот Хитов" - гр. Сливен

- предлагаме качествено образование чрез модерни обучителни технологии и интензивна индивидуализация на познавателния процес;

- обучаваме и възпитаваме нашите ученици в уважение към учители, родители и съученици.

Ние се гордеем с постигнатите успехи, но знаем, че няма финиш линия, за да кажем - ние сме до тук. Дори ако си го помислим, това ще бъде нашата гибел.


Основни принципи

 • Стабилност на училището.
 • Ефективност на учебно - възпитателния процес.
 • Резервен вариант.
 • Буферна зона.

Основни постулати

 • Няма финал в моята работа!
 • Ако искам, мога и не се отказвам!
 • Няма начин да не се намери начин!

Правила

 • Уважавам своите колеги, ученици и родителите им.
 • Дисциплиниран съм.
 • Коректен съм.
 • Отговорен съм.
 • Помагам на всеки с каквото мога и не отказвам протегната ръка за помощ.
 • Нямам право да разочаровам колегите, учениците.

Програма за развитие


Общи положения:

В последните години българското общество си дава все по-ясна сметка за огромното значение на образованието, което става нов национален приоритет. Налага се мнението, че българското образование и в частност училищното, трябва да бъде коренно променено, да се предефинират неговите цели, което е провокирано от динамичната глобална икономика и политика. За една неголяма държава със сериозни икономически и социални проблеми образоваността на нацията е от особена важност. Училище "Панайот Хитов" е с установени и утвърдени от обществото традиции, както в сферата на обучението, така и на възпитанието на учениците, но статутът му на квартално училище, при това в застаряващ квартал, го поставя в твърде неблагоприятна позиция, в която особено болезнено се усещат последиците от демографския срив. Настоящата програма е съобразена с основаната цел на образованието в България - осигуряване на равен достъп и качествено образование за нашите деца. Задачата на програмата е да:

 • формулира конкретните проблеми;
 • очертае основните насоки за развитие на училището;
 • набележи необходимите мерки за тяхното постигане.

Основни проблеми на училището:

Анализът на състоянието на ОУ "Панайот Хитов" - гр. Сливен извежда на преден план следните основни проблеми:

 1. Ориентираност на обучението към запаметяване и възпроизвеждане, а не към провокиране на мисленето, към самостоятелност и формиране на умения. В съвременния динамичноразвиващ се свят "готовите знания" не са достатъчни за успешното развитие на децата. Обучението трябва да е такова, че да дава възможност за самостоятелност, за творческо мислене и за вземане на решения в практически ситуации. Старият модел на взаимоотношения между учител и ученик, в който учителят е даващият знания и упражняващият власт, а ученикът е получаващият и подчиненият, е вече непродуктивен и следва да се замени. Новата роля на учителя е на медиатор между информационния хаос и подредените знания. Той трябва да мотивира, коригира, консултира, възпитава, оценява. Ученикът изпълнява роля на предприемач, сътрудник, инициатор, иноватор, творец, организатор на собственото си обучение. Той трябва да изследва, анализира и обобщава.
 2. Недостатъчно ефективна система за вътрешно оценяване на качеството на образованието. Използват се традиционни и недостатъчно ефективни методи за оценяване. На практика от ученика се изисква да възпроизвежда определена информация, а би следвало да се оценява логиката на мислене и умението да търси и намира необходимата информация и най-вече на практика да прилага наученото.
 3. Отпадащи деца. Проблемът е по-скоро социален и за да бъде разрешен, трябва да се работи съвместно с държавни и обществени учреждения и организации.
 4. Нисък социален статус и недостатъчен авторитет на учителя. Много от причините са извън образователната система и не опират до личностните и професионалните качества на отделния учител. Криза на ценностите и регулативните системи, несъответствие между образованост и успешна реализация в живота, липса на система за кариерно развитие и квалификация, нисък социален статус - това води до загуба на самочувствие и мотивация за изяви и развитие на способностите. Медиите и обществото като цяло, като че ли работят за сриване на авторитета на учителя, създават негативно отношение към него. Нарушаването на професионалната етика и колегиалност водят допълнително до задълбочаване на този негативизъм. Широкото навлизане на Интернет като носител на информация и новите информационни технологии променят традиционния модел на връзката учител - ученик.

Необходими промени:

Съхранявайки добрите традиции, създадени в многогодишната история на ОУ " Панайот Хитов", то трябва да се развива като гъвкава и адаптивна система. Динамичният, високотехнологичен и глобализиращ се свят поставя нови предизвикателства и пред нашето училище, на които ние трябва да отговорим.


Основни цели:

 1. Равен достъп до образование - означава осигуряване на достъп на всички деца до качествено образование, осъществено със съвременна материалнотехническа база и с квалифицирани учители. Диференциране на грижата спрямо различните потребности на различните деца - за недобре владеещи български език, за деца със СОП , за деца от социалнослаби семейства.
 2. Качествено образование - предполага непрекъснато надграждане на знанията и уменията с оглед максимално развитие на потенциала на всяко дете.

І. Ориентиране на обучението към провокиране на мисленето, самостоятелността, към формиране на практически умения и към развитие на личността

1. Засилване на чуждоезиковото и компютърното обучение на всички ученици. Една от основните тенденции в света днес е глобализацията и бурното навлизане на новите информационни и комуникационни технологии във всички сфери на обществения живот. За да бъде училището модерна институция, която обучава със съвременни методи и средства, е необходима компютърна техника, използване на съвременни методи , осигуряване на Интернет, на мултимедия, използване на националния образователен портал в учебния процес.

2. Засилване на възпитателната роля на училището. Формиране на чувство за принадлежност на учениците към училище "Панайот Хитов", към Сливен, към България. Ритуализацията на училищния живот предполага изграждане на система от символи и ритуали:

а/ създаване, утвърждаване на училищни символи - знаме, химн, емблема, елементи на униформа

б/ развитие на традициите за честване на национални, местни и училищни празници - издигане на националното знаме, изслушване на националния химн и химна на училището, посрещане на училищното знаме.

в/ утвърждаване на система за награждаване на учители и ученици в училището

Само така ще се повиши мотивацията на всички учещи и работещи в VІІ ОУ за активно участие във всички форми на училищния и извънучилищния живот.


ІI. Превръщане на училището в желана територия за учениците

Учениците трябва да имат възможност да изразяват своята позиция по основни въпроси, свързани с управлението и развитието на училището. Те трябва да могат да участват активно в различни форми на ученическото самоуправление. Така училището ще възпитава граждани, които не са безразлични към онова, което се случва около тях и могат да отстояват своята позиция в обществото. За тази цел ежегодно следва да се организира станалият вече традиция Ден на ученическото самоуправление, както и да се засили работата на Ученическия съвет.

Други мерки за осъществяване на поставената задача да превърнем VІІ ОУ в привлекателна територия за учениците:

 1. Повишаване на качеството на работа на всички учители.
 2. Предлагане на разнообразни извънкласни форми и СИП -ове съобразно желанията на учениците.
 3. Повишаване мотивацията и интереса на децата към училище.
 4. Целенасочена работа с деца в риск от отпадане и деца със СОП.
 5. Диференциране на работата с учениците според техните възможности.
 6. Разнообразие в дидактическите методи и технологии.
 7. Нова роля на учителя - да мотивира, коригира, консултира, възпитава, оценява.
 8. Нова роля на ученика - да бъде предприемач, сътрудник, инициатор, иноватор, творец, организатор на собственото си обучение, да изследва, анализира и обобщава.
 9. Въвеждане на елементи на униформа.
 10. Обзавеждане на мултимедиен кабинет, кабинет по БДП и на фитнес салон.
 11. Подреждане на училищен музей.
 12. Основен ремонт на спортната база - физкултурните салони и асфалтиране на спортната площадка.

ІІІ. Развитие на извънкласната и извънучилищна дейност

Извънкласната и извънучилищна дейност има важно значение за пълноценното развитие на учениците. Ангажирането по естествен начин на въображението, способностите и интересите на децата несъмнено ще съдейства за тяхното физическо, интелектуално и личностно развитие.

Добрите традиции в извънкласната и извънучилищна дейност бяха изоставени през 90-те години на миналия век и много бавно се възстановяват без целенасочената подкрепа на държавата и общините. Развитието на извънкласните и извънучилищни дейности трябва да търсим в няколко посоки:

- Целогодишно ангажиране на децата, включително и през ваканциите;

- Финансиране от проекти;

- Участие в междуучилищни, регионални, национални и международни конкурси и олимпиади.


ІV. Изграждане на ефективна система за вътрешно оценяване чрез широко използване на тестовете

Използването на модерна, ефективна и обективна система за контрол и оценка на качеството е едно от най- важните условия за развитие на системата на училищното образование. Контролът върху качеството е важен както за учителите, така и за учениците и техните родители, които ще имат реална представа за нивото на подготовката.

От няколко години учителите в VІІ ОУ въвеждат тестовете като водеща форма за текущ контрол в процеса на обучение и при определяне на входното и изходното ниво на знания и умения на учениците. Голямото предимство на тестовата форма на изпитване във всичките й разновидности е възможността за обективно измерване на знанията и потенциала на учениците. Тестовете са съвременен метод за оценяване, който все по- широко ще се използва в VІІ ОУ.


V. Намаляване броя на отпадащите ученици

Причините за отпадане на учениците са различни и комплексни:

- икономически - ниски доходи на семейството, безработни родители, спад на жизненото равнище

- социални - родителска незаинтересованост, липса на контрол от страна на семейството, отрицателно въздействие на средата, лоши битови условия, влияние на криминогенни фактори

- културно - психологически, свързани с традициите, обичаите, ценностите на различните етно културни групи

- личностни - липса на мотивация за учене, негативно отношение към училището, трудности в общуването с учители и съученици

- сложен академичен стил на учебниците

- традиционният пасивен модел на обучение и липса на интерактивен подход в преподаването, което не стимулира активността на учениците и не мотивира интереса им към ученето.

Мерки - за намаляване на броя на отпадащите ученици:

 1. Ежедневно информиране на родителите за отсъствията, закъсненията на учениците, в това число и чрез Интернет.
 2. По-стриктно обвързване на социалните помощи с посещаемостта на децата в училище.
 3. Повишаване мотивацията на децата да посещават училище.
 4. Целенасочена работа с деца в риск.
 5. Предлагане на различни извънкласни форми, съобразени с интересите на учениците - спортни и в областта на изкуствата.

VІ. Квалификация на учителите

Липсата на съвременни знания и умения за работа с новите технологии ще доведе до загуба на авторитет пред учениците и придобиване на усещане за познавателно превъзходство на учениците над учителя. Изключително важен е интегрираният подход на изучаване на различните учебни предмети, както и използването на нови интерактивни методи за преподаване с цел създаване на по-голяма атрактивност на образователния процес и повишаване интереса на учениците. Все по-широко приложение трябва да намерят новите интерактивни методи и информационно компютърни технологии в обучението. Акцентът трябва да бъде върху засилване практическата насоченост на обучението и превръщането на ученика в активен участник в учебния процес. 

Copyright © 2008-2023 ОУ"ПАНАЙОТ ХИТОВ" - СЛИВЕН | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев